Regulamin

Regulamin


Strona ta zawiera regulamin („Regulamin”), na podstawie którego dostarczane są wszystkie produkty (każdy zwany dalej „Produktem”), dostępne na naszej stronie internetowej pod

adresem www.ellomoto.sklep.pl („Strona”). Przed złożeniem zamówienia na Stronie jakichkolwiek Produktów należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Zamawiając

którykolwiek z naszych Produktów na Stronie bądź drogą telefoniczną akceptujesz równoczesnie niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Ciebie wiążące.

Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny.

1. On nas

1.1 Sklep www.sklep.ellomoto.pl i marka ELLOMOTO są własnością firmy:

  FHU "KARTON" Franciszek Woźniak
  ul. Lwowska 85, 34-100 Wadowice
  NIP: 5510011778
  REGON:070193906

  Adres do korespondencji i sklep firmowy:

  ELLOMOTO
  ul. Lwowska 85, 34-100 Wadowice
  tel. : +48  533 398 800

  tel/fax: +48 33 823 26 05
  e-mail: biuro@ellomoto.pl

1.2 Niniejszy Regulamin formułuje m.in. kwestie składania Zamówień, zawarcia Umowy, dostawy Produktów, odstąpienia od Umowy, wytyczne postępowania w przypadku Produktów wadliwych, warunki realizacji bonów promocyjnych oraz ograniczenie naszej odpowiedzialności.
Zamówienie Produktu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

1.3 Zwroty zawarte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) “Konto” - konto, które należy założyć na Stronie, jeśli chcesz złożyć Zamówienie;

b) “Potwierdzenie ” - e-mail potwierdzający wpłynięcie Twojego zamówienia;

c) “Dzień roboczy” - dzień, który nie jest (i) sobotą ani niedzielą, (ii) dniem wolnym od pracy;

f) “Umowa ” - Twoje Zamówienie Produktu bądź Produktów zgodne z niniejszym Regulaminem,

g) "Klient" - osobę fizyczną składającą Zamówienie na Stronie;

h) "Zamówienie " - Zamówienie złożone przez Ciebie na Stronie albo drogą telefoniczną w celu zakupienia od nas Produktu;

j) wszelkie odniesienia do "Ciebie" (w tym odpowiednie formy czasownikowe) oznaczają klienta składającego Zamówienie;

2. Twój Status

Składając Zamówienie oświadczasz równocześnie, że:

a) masz ukończone 18 lat; oraz

b) Twoje miejsce zamieszkania jest w Polsce.

3. Skutek

3.1 Regulamin ten ma zastosowanie do wszystkich Zamówień i Umów na sprzedaż i dostawę Produktów złozonych przez Klienta. Złożenie Zamówienia oraz podanie wskazówek
dotyczących dostawy lub akceptacja dostawy Produktów za każdym razem oznacza Twoją akceptację niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. Żaden z zapisów naszego Regulaminu nie
pozbawia Cię przysługujących Ci ustawowo praw (m.in. żądania, aby zakupione towary były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów oraz były zadowalającej jakości).

3.2 Zamówienia mogą być składane na Stronie albo drogą telefoniczną, dzwoniąc pod numer 533 398 800, czynny od codziennie w godz. 7-21.
W przypadku Zamówień składanych drogą telefoniczną, zastosowanie mają wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Zawarcie Umowy

4.1 Składając Zamówienie, musisz założyć Konto na naszej Stronie postępując według instrukcji umieszczonej w panelu zamówienia.

4.2 Po wybraniu Produktu, który chcesz Zamówić, Strona wyświetli wysokość kwoty, jaką należy zapłacić, uwzględniając odpowiednią stawkę podatku VAT oraz wszelkie ewentualne

opłaty za dostawę. Jeśli na Stronie nie podano inaczej, wszelkie ceny podane są w walucie obowiązującej w Polsce.

4.3 Akceptujemy następujące formy płatności za Zamówienia: płatność gotówką przy odbiorze Produktu oraz przelew na konto bankowe.

4.4 Składając Zamówienie przyjmujesz warunki Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia.

4.5 Złożone przez Ciebie Zamówienie stanowi wiążącą ofertę zakupu zamówionego Produktu do momentu wystawienia przez nas Potwierdzenia Zamówienia.

4.6 Nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Ci Produktu dopóki nie zaakceptujemy Twojego Zamówienia. Dopóki nie potwierdzimy e-mailem, że przyjęliśmy Twoje Zamówienie

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi Potwierdzenia Zamówienia. Możemy też, odmówić przyjęcia Twojego Zamówienia z

jakiegokolwiek powodu, w tym niedostępności towaru, lub zaoferować Ci Produkt alternatywny (w tym przypadku będziesz musiał złożyć ponownie Zamówienie).

4.7 Jeśli po wysłaniu przez nas Potwierdzenia Zamówienia i przekazaniu go do Twojego systemu e-mailowego stwierdzisz, że popełniłeś błąd w Zamówieniu, skontaktuj się z nami

niezwłocznie pod adresem: biuro@ellomoto.pl.

5. Dostawa

5.1 Zamówione Produkty dostarczane są na miejsce dostawy określone przez Ciebie w Zamówieniu.

5.2 W momencie dostarczenia Produktu przez przewoźnika możesz zostać poproszony o podpisanie potwierdzenia odbioru. W chwili dostawy zobowiązujesz się sprawdzić, czy produkt

nie ma oczywistych usterek, wad lub uszkodzeń.

5.3 Podczas otwieraniu Produktu musisz uważać, aby go nie uszkodzić, szczególnie w przypadku posługiwania się ostrymi narzędziami.

5.4 Jeśli nie możesz przyjąć dostawy lub odebrać Zamówienia, możemy zostawić powiadomienie z informacją o ponownej dostawie lub odbiorze od przewoźnika.

6. Odstąpienie od Umowy

6.1 Możemy odstąpić od Umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest i nie będzie dostępny. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym i zwrócimy wszelkie dokonane przez

Ciebie płatności.

7. Odstąpienie przez Ciebie od Umowy w przypadku niewadliwego Produktu

7.1 Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego ellomoto.pl przysługuje - na podstawie przepisów
prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w
którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów. Aby
skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: FHU "KARTON" Franciszek Woźniak ul. Lwowska 85, 34-100 Wadowice, o swojej decyzji o odstąpieniu od
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia -pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną: biuro@ellomoto.pl. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy
jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

- Adresat: FHU "KARTON" Franciszek Woźniak ul. Lwowska 85, 34-100 Wadowice
- Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (...)/o świadczenie następującej usługi
- Data zamówienia (...)/odbioru (...)
- Imię i nazwisko/Nazwa
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
- Numer konta bankowego, na które mamy dokonać zwrotu
- Należy dołączyc dowód zakupu: paragon lub fakturę

7.2 Od momentu wejścia w posiadanie Produktów Klient zobowiązany jest do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi. Produkt musi zostać zwrócony do nas w stanie
niezmienionym. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty, z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń
przesyłki w trakcie transportu.

7.4 W przypadku odstąpienia od Umowy na mocy punktu 7. Regulaminu:

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Państwa sposobu dostawy, innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów.

8. Jeśli chcesz, abyśmy naprawili, wymienili zakupiony przez Ciebie Produkt lub zwrócili zapłatę za Produkt zgodnie z obowiązującą Umową, a okaże się, że ów Produkt:

a) był nienależycie użytkowany, nadużywany, zaniedbany, uległ uszkodzeniu lub był przechowywany w niewłaściwych warunkach; lub

b) uległ wypadkowi lub uszkodzeniu spowodowanemu niewłaściwymi próbami modyfikacji lub naprawy; lub

c) był obsługiwany lub używany w sposób niezgodny z zaleceniami producenta Produktu; lub

d) uległ normalnemu zużyciu,

to, po dostarczeniu go do nas, możemy według własnego uznania nie wydać pozytywnej decyzji o naprawie, wymianie lub zwrocie zapłaty za Produkt oraz możemy zażądać, żebyś

uiścił wszelkie uzasadnione koszty przesyłki oraz obsługi zgodnie z aktualnym cennikiem opłat i kosztów standardowych.

9. Punkty lojalnościowe

9.1 Płacąc za Produkty zamawiane za pośrednictwem Strony możesz wykorzystywać punkty lojalnościowe.

9.2 W celu zrealizowania punktów lojalnościowych na Twoim Koncie lub sprawdzenia aktualnego stanu Konta odwiedź Stronę i zaloguj się.

9.3 Jeśli złożysz Zamówienie na Produkt w cenie niższej niż wartość punktów lojalnościowych nie otrzymasz zwrotu nadpłaty, a pozostała kwota nie zostanie przekazana na Twoje

Konto.

9.4 Kwota z punktów lojalnościowych nie ma wartości pieniężnej w gotówce.

9.5 Jeśli wartość punktów lojalnościowych nie pokrywa kwoty składanego przez Ciebie Zamówienia, możesz dopłacić różnicę korzystając z innych form płatności.

10. Postanowienia Regulaminu nie wykluczają, ani nie ograniczają:

a) naszej Odpowiedzialności, która nie może zostać wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązujących przepisów prawa; lub

b) Twoich ustawowych praw konsumenta.

10. Obsługa gwarancji i reklamacji

10.1 W przypadku reklamacji przeslij do nas reklamowany Produkt wraz z wypełnionym formularzem, przedstaw przyczynę składania reklamacji oraz dołącz dowód zakupu.

11. Nie gwarantujemy, że Strona będzie kompatybilna z każdym sprzętem i oprogramowaniem, którego używasz.

12. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje i materiały na Stronie były prawidłowe. Jednakże nie dajemy gwarancji ani nie składamy oświadczenia, wyraźnego ani
dorozumianego, że są one kompletne, dokładne oraz aktualne w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub zaniedbania.

13. Rejestracja na Stronie

13.1 Jeśli chcesz złożyć Zamówienie na Stronie bądź drogą telefoniczną, dotyczące zakupu jednego z Produktów wymienionych na Stronie, musisz założyć konto na Stronie

(„Konto”). Aby się zarejestrować musisz nam podać imię i nazwisko i adres e-mailowy oraz ewentualnie inne informacje dotyczące Twojej osoby.

13.2 Po zarejestrowaniu się na Stronie, zostaniesz poproszony o utworzenie nazwy użytkownika i hasła przydzielonego do Twojego Konta. Hasło należy zachować w tajemnicy.

Klauzula salwatoryjna

14. Jeśli którekolwiek z tych postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa

jakiegokolwiek stanu lub kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i
zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym
zakresie Warunki Korzystania obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
Polskie prawo i jurysdykcja

15. Niniejsze Warunki Korzystania oraz Twoje korzystanie ze Strony (i wszystkie pozaumowne powiązania wynikające lub związane z nimi) są regulowane i interpretowane zgodnie z
prawem polskim. Zgadzasz się na wyłączną jurysdykcję sądów polskich do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać na mocy niniejszych Warunków Korzystania.

Wersja: Maj 2015

NAPISZ DO NAS